Wakacyjne Warsztaty Muzyczne

REGULAMIN

UCZESTNICTWA W WAKACYJNYCH WARSZTATCH MUZYCZNYCH „PIENINY 2024”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Organizatorem warsztatów muzycznych jest Fundacja Promocji Artystycznej Pro-Classical Zdrojowa 22, 34-450 Krościenko Nad Dunajcem.
 3. Miejsce prowadzenia warsztatów: Szkoła Muzyczna I st. w Krościenku nad Dunajcem, Pensjonat Perła Pienin w Grywałdzie, Kościół św. Marcina Biskupa w Grywałdzie.
 4. Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w dniach 22-27 lipca 2024 r.
 1. UCZESTNICTWO
 2. Adresatami warsztatów są uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia oraz uczniowie zainteresowani rozpoczęciem nauki gry na instrumencie.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest: zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, dostarczenie karty zgłoszenia, uiszczenie opłaty.
 4. Uczestnik kursu powinien być ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
 5. Koszt zajęć warsztatowych dla jednego uczestnika wynosi 600 zł (dziennie 4×45 min.). Koszt zakwaterowania w Pensjonacie Perła Pienin wraz z pełnym wyżywieniem wynosi 850 zł (6 noclegów, 3 posiłki dziennie).
 6. Opłaty należy dokonać na konto Fundacji Promocji Artystycznej Pro-Classical w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka z dopiskiem warsztaty muzyczne
  Bank Pekao S.A., nr konta: 07124015741111001066014141.
 1. BEZPIECZEŃSTWO
 2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 3. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo uczestnika tylko i wyłącznie w trakcie zajęć, nie ponosi odpowiedzialności przed i po zakończeni zajęć oraz jeżeli uczestnik samowolnie je opuści.
 4. Za wszelkie wyrządzone szkody, zniszczenie mienia ponoszą odpowiedzialność uczestnicy i ich opiekunowie prawni.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowa, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 3. Organizator ma pełne prawo do nagrywania i fotografowania zajęć warsztatowych i koncertów, jak i ich dowolnego wykorzystania dla celów promocyjnych i archiwizacyjnych warsztatów.
 4. Bez zgody Organizatora wszelkie formy utrwalania warsztatów są zabronione.

Wypełniony i podpisany przez opiekuna formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail:

asystent.proclassical@gmail.com

Formularz należy pobrać klikając poniżej.

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

KURSY MISTRZOWSKIE OBEJMUJĄ PRZEDMIOTY:

Fortepian

Skrzypce

Instrumenty dęte

Organy

Śpiew

Umuzykalnienie i rytmika dla najmłodszych